آشنایی با IRANSPX
نطام مبادلات پیمانکاری فرعی spx همانند خوشه های صنعتی یکی از استراتژی های سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو ) برای توسعه صنایع کوچک و متوسط می باشد.
از اهداف نظام مبادلات پیمانکاری های فرعی spx تقویت توانایی صنایع کوچک و متوسط برای افزایش… ادامه...
رویدادها
فرصت های شغلی
مطالب جدید